Uschguli. Wehrtürme vor dem Schchara-Massiv

Ushguli2


© Wolfgang Korall 2020